Πιστοποίηση της Terra Verde από την TUV Austria Hellas27.07.2012

Η TERRA VERDE εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 αναγνωρίζοντας ως υποχρέωση και δέσμευσή της προς όλους τους πελάτες την ικανοποίησή τους μέσω της συνεχούς κάλυψης των απαιτήσεων, με την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών.
Η συνεχής ενημέρωση του προσωπικού για τους στόχους και την φιλοσοφία της ποιότητας, συντελεί στη συνολική, εκ των έσω προσπάθεια συνεχούς βελτίωσης του Συστήματος Ποιότητας και την πρόοδο της εταιρείας.

Με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας η εταιρεία στοχεύει στην κάλυψη αντικειμενικών στόχων όπως την:

  • Ποιοτική παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες.
  • Κάλυψη των αναγκών / προσδοκιών / απαιτήσεων τους με στόχο την συνεχή και αυξανόμενη ικανοποίησή τους.
  • Σωστή ενημέρωση / εκπαίδευση προσωπικού έτσι ώστε να είναι σε θέση να έχουν την ικανότητα εκπλήρωσης των στόχων.
  • Παροχή της Διοίκησης προς το προσωπικό, κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής – περιβάλλον εργασίας, έτσι ώστε να μπορούν να παρέχουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους πελάτες.