Φωτοβολταϊκά σε Στέγες

Φωτοβολταϊκά συστήματα μέχρι 10 kw σε κτιριακές εγκαταστάσεις

Το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών που ισχύει από το Σεπτέμβριο του 2010, αφορά όλη την Επικράτεια. Ως μέγιστη ισχύς των Φωτοβολταϊκών συστημάτων στο πλαίσιο του Προγράμματος ορίζεται για την ηπειρωτική χώρα, τα Διασυνδεμένα με το σύστημα νησιά και την Κρήτη τα 10 kW και για τα λοιπά Μη διασυνδεδεμένα νησιά τα 5 kW.

Προϋποθέσεις ένταξης για οικιακούς καταναλωτές

  1. Να έχουν μετρητή της ΔΕΗ στο όνομά τους
  2. Το κτίσμα να είναι νόμιμο
  3. Να έχουν την πλήρη κυριότητα του ακινήτου ή την επικαρπία
  4. Να καλύπτεται μέρος των αναγκών σε ζεστό νερό από ΑΠΕ (πχ. Ηλιακός θερμοσίφωνας)

Προϋποθέσεις ένταξης για πολύ μικρές επιχειρήσεις

Να πληροί τις προϋποθέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 2 του Παραρτήματος της Σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, δηλαδή:

  1. να απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους σε ΕΜΕ και
  2. ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού να μην υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρώ.

Σύμβαση Συμψηφισμού

Όλη η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από το φωτοβολταϊκό σύστημα διοχετεύεται στο δίκτυο της ΔΕΗ και ο μικροπαραγωγός ενέργειας πληρώνεται για αυτή με 49,5 λεπτά την κιλοβατώρα (0,495 €/kwh).

Η τιμή είναι εγγυημένη για 25 χρόνια. Ο μικροπαραγωγός ενέργειας συνεχίζει να αγοράζει ρεύμα από τη ΔΕΗ και να το πληρώνει στην τιμή που το πληρώνει και σήμερα (περίπου 10-12 λεπτά την κιλοβατώρα), ενώ παράλληλα η ΔΕΗ θα εγκαταστήσει ένα νέο μετρητή για να καταγράφει την παραγόμενη ενέργεια από το φωτοβολταϊκό.

Έτσι λοιπόν αν για παράδειγμα στο δίμηνο το φωτοβολταϊκό παράγει ηλεκτρική ενέργεια αξίας 300 € και το κτίριο καταναλώνει ενέργεια αξίας 100 € θα έρθει πιστωτικός λογαριασμός 200 €, ποσό που θα καταθέσει η ΔΕΗ σε τραπεζικό λογαριασμό του κύριου του φωτοβολταϊκού.

Πίνακας τιμών πώλησης παραγομένης ηλεκτρικής ενεργείας

ΣΚΕΨΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, ΠΡΑΞΕ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ